Skip to main content

Full text of "Epistola catolica a Sfantului Apostol Iacovos, fratele Domnului"

See other formats


Epistola catolică 

[f] KftGoA-lKT] 'ETTLOTOA-r|] 

a Sfântului Apostol Iacovos ['IdtKwpog], 
fratele Domnului 
[Â8eA4>66eo(;] 
Traducere si note de 

> 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş Teologie pentru azi 
Bucureşti 2015 Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă 
veche, conform: The Greek New Testament (GNT), 
ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, 
Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Munster/ 
Westphalia, 1966, inclusă în ediţia electronică 
BibleWorks v. 7. Capitolul i 

1. Iacovos [TctKQpod, robul lui Dumnezeu şi al 
Domnului Iisus Hristos, celor douăsprezece seminţii 
care [sunt] în diaspora [ev xr\ âiaoiTopâ] 1 , bucuraţi-vă! 

2. Fraţii mei [a8elcj)0L |iou], să gândiţi toată 
bucuria [nâoav xapav r\yr\oaoQe] când veţi cădea în 
multe-feluri [itoiklXok;] de ispite [iTeipaaiioic], 

3. ştiind că încercarea credinţei voastre [ro 
8oKLiiLou u|iwv xf\c, HLOiecoc;] lucrează răbdare [Ktruep- 
yâCexai i)iTO|iovr|v] ! 

4. Iar răbdarea să-şi aibă lucrul desăvârşit, ca să 
fiţi desăvârşiţi [xeXeioi] şi întregi [6A,oKA,r|poi], în 
niciuna 2 [nefiind] lipsiţi [ev \ir\bev\ Xen\6\ievoi]\ 

5. Şi dacă cineva dintre voi [este] lipsit de 
înţelepciune [oofyiao], [atunci] să o ceară de la 
Dumnezeu, Cel care dă tuturor în mod simplu 
[anXcoc] şi fără reproş [|if| 6vei6LCovTO(;], şi i se va da 
lui! 

6. Dar să ceară în credinţă [ev mom], de nimic 
îndoindu-se [|ir|6ev 6i06Kpiv6|ievoc] ! 

Căci cel care se îndoieşte [6 SiaKpiv6|ievoc] este 
asemenea valului mării, mişcat de vânt si suflat 
încoace si încolo. 

y 

7. Căci să nu se aştepte omul acela că va lua 
ceva de la Domnul, 1 în Biblia de la 1688: „în răşchirare [împrăştiere]". De unde ed. 
BOR 1988, diortosind textul, are: „în împrăştiere". Pentru că traduce 
ceea ce înseamnă diasporă: comunităţile dispersate prin lume. 

în MGK avem: -rrpbg tac, SuSeKa (j)ulag zaţ SLeonap/demt; [către 
cele douăsprezece seminţi împrăştiate]. în NIB se explică cuvântul 
diaspora: scattered among the nations [împrăştiate printre neamuri], 
în VUL: „in dispersione [în împrăştiere]". La fel e şi în MOF [in the 
Dispersion]. în LSG: qui sont dans la dispersion [care sunt în 
dispersie/ împrăştiere]. 

2 Dintre virtuţi. 8. [atâta timp cât] bărbatul [cu] sufletul-indoit 
[6li[/uxoc] [este] nestatornic [aKccmomxoc] în toate 
căile lui! 

9. Dar fratele cel smerit [6 a6eA,(J)6(; 6 mneivoc;] să 
se laude [KauxaoGw] în înălţimea lui [ev tw ui[/ei 
auiou] 3 ! 

10. Iar bogatul în smerenia lui, căci ca floarea 
ierbii [avQoc, 4 xopuou] va trece. 

11. Căci a răsărit soarele [împreună] cu arşiţa şi a 
uscat iarba şi floarea ei a căzut şi frumuseţea feţei ei 
a pierit. Astfel şi bogatul se va veşteji [|io6po6v0r|GeToa] 
în călătoriile lui. 

12. Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci 
lămurit făcându-se va lua cununa vieţii [iov oxefyavov 
xf|c Cwfic], pe care a făgăduit-o [Domnul (6 Kupioc) 5 ] 
celor care îl iubesc pe El. 

13. Nimeni care este ispitit să [nu] zică că: „De 
la Dumnezeu sunt ispitit"! 

Căci Dumnezeu nu este ispitit de rele. Şi El pe 
nimeni [nu] ispiteşte. 

14. Ci fiecare [este] ispitit, tras şi momit de 
propria sa poftă. 

15. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar 
păcatul, săvârşindu-se, naşte moarte [anoKuei Qâva- 
xov]. 

16. Nu vă înşelaţi [\ir\ i\XavâoQe], iubiţii mei fraţi 
[c66eA,cj)OL |iou ayanriioC]! 

17. Toată darea cea bună [iT&oa booic, ăyaQr\] şi 
tot darul desăvârşit de sus este [ttccv âwprpa ueXeiov 
avcoGev eouv], coborându-se de la Părintele luminilor 3 Duhovnicească. 

4 Şi de aici vine numele Antusa, care înseamnă Floarea. 

5 Cuvântul Domnul e prezent în MGK dar nu şi în GNT, NAB, 
MNT. El e prezent şi în MAC [the Lord], în LND [il Signore], KJG, ERV, 
FBJ [le Seigneur]. în VUL este Deus [Dumnezeu] şi la fel şi în IEP 
[Dio]. 5 [tou UaxpoQ twv c^gotgov], la Care nu există [nap' T2 
ouk evi] schimbare [napcdXaYTl] sau umbră de mutare 
[iponrjc; cn\ooK'iGLO\ia]. 

18. Vrând 6 ne-a născut pe noi [în] cuvântul 
adevărului [Xoycp ălr\Qeiac], întru a fi noi o începătură 
anume a creaturilor Lui. 

19. Să stiti, iubiţii mei fraţi! Si să fie tot omul 

S y y 7 y y y 

grăbit întru a auzi [tolxvq ele to ckouaoa], încet întru a 
vorbi [ppa6uc ele; to Xalf\oai], încet întru urgie [ppaâix; 
de, opyrjv]! 

20. Căci urgia [6pyr|] omului nu lucrează 
dreptatea lui Dumnezeu [6iKoaoauvr|v 0eou] . 

21. De aceea, lepădaţi toată necurăţia şi prisosul 

răutăţii în blândeţe [aiTo0e|ievoi naoav pimaptav kocI 

nepLOoeLay Kaidac; kv npautriTL]! Primiţi cuvântul 

sădit 7 , care poate a mântui sufletele voastre [6e£aa0e 
iov e|i(j)UToy Xoyov iov b\)va\ievov otioai xclq i^uxag 

i)|iwv] 8 ! 

22. Dar fiti făcători 9 ai cuvântului si nu numai 

y J y 

ascultători [ai lui], înşelându-vă pe voi înşivă 10 ! 

23. Căci dacă cineva este ascultător al cuvân- 
tului şi nu făcător [al lui], el [este] asemenea omului 
care priveşte faţa naşterii lui în oglindă [eooiTTpw 11 ]. 

6 Se referă la Dumnezeu. Şi El ne-a creat pentru că a vrut acest 

lucru. 

7 Cuvântul învăţăturii sădit în noi prin propovăduirea Bisericii. 

8 în MGK însă avem varianta existentă în ed. BOR 1988: Aia 
touto diTOppuJjavTeg iTâoav puiTapLav Km iTepLooeLav KaKiag 5ex8rp:e /uern 
TrpaoTTjwc iov e|i(j)UTeu96VTa Xoyov xbv bwâ\ievov va ocoor] taţ i|/uxag 

oac, | Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii, 
primiţi cu blândeţe cuvântul sădit [în voi], care poate să mântuiască 
sufletele voastre ! 

Şi în VUL [in mansuetudine/ în blândeţe] apare în partea a 
doua a frazei. La fel şi în Biblia de la 1688: „cu Uneşte [linişte]" apare în 
a doua parte a versetului. 

9 împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ai poruncilor Sale. 

10 Pentru că poruncile lui Dumnezeu nu trebuie doar ascultate 
sau memorate ci împlinite în viaţa noastră. Ele trebuie să devină una cu 
noi. 6 24. Căci s-a privit pe sine şi a plecat şi îndată a 
uitat [în] ce fel era. 

25. Dar cel care a privit întru legea desăvârşită, 
cea a libertăţii, şi a rămas [în ea], s-a făcut nu 
ascultător al uitării [aKpoatfic enLA,rio|iovfîc] ci făcător 
al lucrului [iToiritfic; epyou]. [Şi] acela fericit va fi în 
lucrarea lui! 

26. Dacă cuiva i se pare a fi credincios [GprjOKoc] 
neînfrânându-şi [\ir\ xaA,LvaywYwy] limba lui ci înşe- 
lându-şi [aiTonjwv] inima lui, zadarnică [iioaoa- 
oc][este] credinţa acestuia. 

27. Credinţa curată şi nepângărită [GprioKeCa 
KaGapa kcu aiiLavtoc;] înaintea lui Dumnezeu şi a 
Tatălui aceasta este: a îngriji de orfani şi de văduve în 
necazul lor [şi] a se păzi pe sine nepătat [aonilov] de 
lume. 11 Această formă de dativ a substantivului oglindă are aici 
singura sa apariţie textuală în GNT. Capitolul 2 

1. Fraţii mei, nu în părtinire [\ir\ ev npooco- 
iToXr||ii[aoac] aveţi credinţa Domnului nostru Iisus 
Hristos al slavei! 

2. Căci, dacă va intra întru adunarea voastră un 
om cu inel de aur, în îmbrăcăminte strălucită şi va 
intra şi un sărac în îmbrăcăminte murdară, 

3. dar veţi privi pe cel care poartă îmbrăcăminte 
strălucită si veti zice: „Tu sezi bine aici!" si săracului 

y y " y y 

veţi zice: „Tu stai acolo!" sau: „Şezi sub taburetul [io 

5 f <• t "112 1» 

uitoitooiovJ meu! , 

4. nu i-aţi deosebit [ou 6ieKpi0îŢue] în voi înşivă şi 
[nu] aţi fost judecători [Kpnoa] [cu] gânduri rele 
[6iaA,OYia|iwv novripcov]? 

5. Ascultaţi, iubiţii mei fraţi! Nu Dumnezeu z-a 

S y ' y y 

ales [eţekeţaxo] pe cei săraci ai lumii [dar] bogaţi în 
credinţă [itXouglouc ev mom] şi moştenitori ai împă- 
răţiei [Klrjpov6|iou(; xf\c, BaoiXeiac], pe care a făgăduit- 
o celor [care] îl iubesc pe El? 

6. Dar voi l-aţi necinstit [f|Ti|iaao6Te] pe cel sărac! 
Nu bogaţii vă asupresc pe voi şi [nu] ei vă trag pe voi 
întru tribunale [Kpmpia]? 

7. Nu ei blasfemiază [pXao(J)îi|iouaiv] numele cel 
bun al Celui care s-a chemat peste voi? 12 Sub scăunelul pe care eu îmi ţin picioarele în timp ce stau pe 
scaun, la slujbă. 

Ca şi în cazul lui diaspora şi aici s-a încercat traducerea 
elementelor componente ale substantivului, care, stricto sensu, 
înseamnă: sub picioare. De aceea, în Biblia de la 1688 avem: „supt 
razimul picioarelor meale" iar în ed. BOR 1988 şi 2001: „jos, la 
picioarele mele". 

în VUL însă avem: „sede sub scabillo pedum meorum [şezi sub 
taburetul picioarelor mele]. De unde se poate explica forma existentă 
în Biblia de la 1688. Pentru că în MKG avem un text identic cu cel din 
GNT. 8 8. Dacă, într-adevăr, împliniţi legea împără- 
tească [v6|iov paoiXiKov], după Scriptură: „Iubeşte pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi!", bine faceţi! 

9. Dar dacă faceţi părtinire, păcat lucraţi, 
osândiţi [fiind] de lege ca călcători-de-lege [napa- 

10. Căci cine a păzit întreaga lege dar a greşit în 
una [dintre porunci], s-a făcut vinovat [evoxoc] de 
toate [poruncile]. 

11. Căci Cel care a zis: „Nu preacurvi/ nu săvârşi 
adulter [\ir\ |ioixeuar|(;] !", a zis şi: „Nu ucide [\ir\ 
(J)oveuor|c]!". Dar dacă nu preacurveşti dar ucizi, 
[atunci] te-ai făcut călcător al legii [napapdnric; v6|iou] . 

12. Astfel să vorbiţi şi astfel să faceţi: ca prin 
legea libertăţii [v6\iov eXevQepiac] să vreţi a fi judecaţi! 

13. Căci judecata [este] nemiloasă [aveXeoc] [cu] 
cel care nu a făcut milă! [Şi] mila biruieşte [în faţa] 
judecăţii. 

14. Ce folos, fraţii mei, dacă cineva zice [că] are 
credinţă dar fapte nu are? Nu poate credinţa a-1 
mântui pe el [[ir\ bvvaxai r\ nume; otioai airuov]! 

15. Dacă fratele sau sora vor fi goi şi lipsiţi de 
hrana zilnică, 

16. şi cineva dintre voi le-ar zice lor: „Mergeţi în 
pace! încălziti-vă si vă săturaţi!" dar nu le dati lor 

L y y y y 

cele folositoare trupului [xa eiuuriâeia uou o(jd\iaxoc,], 
care [este] folosul [lor]? 

17. în acest fel [este] şi credinţa: dacă nu are 
fapte [mv \ir\ exw epya], moartă este în ea însăşi 
\u€Kpoi koxiv kocG' eauTi^v]. 

18. Dar cineva va zice: „Tu ai credinţă si eu am 

" y y 

fapte! Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi 
arăta ţie credinţa [mea] din faptele mele". 

19. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci! 9 Şi demonii cred şi se cutemură/ se infioară [ra 
6ai[i6via morevovoiv kcu (ppiooovoiv n \. 

20. Dar vrei să ştii, o, omule nesăbuit!, că 
credinţa fără fapte este nefolositoare [apyr|]? 

21. Avraam [Appaoqi], Părintele nostru, nu din 
fapte s-a îndreptat [ouk e£ epywv e6iKoato0r|], aducând 
pe Isaac ['Ioccock], fiul lui, pe altar [bl to Q\)oiaozr\- 
piov]? 

22. Vezi că credinţa lucra-împreună [oiW|pYei] 14 
[cu] faptele lui şi, din fapte, credinţa s-a desăvârşit 
[gk tgov epytov T] irloTig eieXeitoGri]? 

23. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: „Şi a 
crezut Avraam lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui întru 
dreptate [eA,oYLO0rj autw ele 8iKccLoovi>rii>\ n5 şi a fost 
numit: „iubit al lui Dumnezeu [fyiXoQ ©eou] 16 ". 

24. Vedeţi că din fapte se îndreptează omul şi 
nu numai din credinţă [e£ epycjov 8iKcciovmi avGpwiToc; 

KCU OUK €K TTLOT6C0Q |i6vOv]? 

25. Şi în acelaşi fel şi Raav ['Paap], curva/ 
prostituata [ri nopvri], nu din fapte s-a îndreptat, 
primind trimişii [uouc ayY^ouc;] 17 şi pe altă cale 
scoţându-i afară 18 ? 

26. Căci precum trupul fără duh [xb o6S\ia xcopig 
iTueviiaTo^[ este mort, în acelaşi fel şi credinţa este 
moartă fără fapte [xwplc epywv]. 13 De la verbul ^plooa) [frisso] noi avem în limba română frison, 
frisoane. 

14 De la verbul ouvepyew, de unde avem noi, în teologia ortodoxă, 
sinergie. Cel mai adesea folosit cu sensul de împreuna-lucrare dintre 
Dumnezeu şi om la mântuirea noastră. Pentru că sinergia divino- 
umană stă la baza mântuirii noastre. 

15 Cf. Fac. 15, 6, LXX. 

16 Cf. II Cron. 20, 7, LXX: „APpaoqa tco f|YonTr||aevco Eou". 

17 Cf. Iisus [al lui Navi] 2, 1, LXX. 

18 Cf. Iisus [al lui Navi] 2, 21, LXX. 10 Capitolul 3 1. Fraţii mei, nu fiţi mulţi învăţători [\ir\ itoMoi 
SiSâoKaÂoi yiveoQe], ştiind [bine] că [din această 
cauză] mai mare judecată [|ielCov KpC|j,a] vom lua! 

2. Căci toţi greşim [în] multe [feluri]. [Şi] dacă 
cineva nu greşeşte în cuvânt, acela [este] om 
desăvârşit [xekeioc, avf|p], puternic a înfrâna şi tot 
trupul. 

3. Dar dacă punem întru gurile cailor frâuri, ca 
să-i supunem pe ei nouă, [atunci] şi întreg trupul lor 
îl conducem. 

4. Iată şi corăbiile, [deşi] sunt aşa de mari şi 
sunt conduse de vânturi puternice, [totuşi] sunt 
conduse de o cârmă foarte mică [eXaxioxov 
nrjdaÂLOv 19 ], încotro vrea dorinţa celui care o 
cârmuieste! 

5. în acelaşi fel şi limba: este un mic mădular [al 
trupului] şi [cu] mari [lucruri] se laudă. Iată, puţin 
foc [şi] cât de mare pădure aprinde! 

6. Şi limba [este] foc! [Căci] limba este o lume a 
nedreptăţii [6 k6o\ioq xf\Q aâiidac;] 20 . [Limba este] pusă 
în[tre] mădularele noastre [dar] spurcă întreg trupul 
şi dă foc drumului vieţii şi [îi] dă foc de la gheenna 
[<J)A,OYiCo|-ievr| uito ttjc yeevvri^. 

7. Căci toată firea fiarelor şi a păsărilor, a 
târâtoarelor si a celor din mare se îmblânzeşte si a 
fost îmblânzită de firea omenească. 19 De aici avem numele celebrei cărţi numite Ur\baXiov 
[Pidalion], care înseamnă Cârmă. A se vedea: 

http : / /r o . or thod oxwiki . org/Pidalion . 

20 Pentru că substantivul KOO|iog înseamnă deopotrivă şi 
podoabă şi lume, Biblia de la 1688 a tradus sintagma 6 KOO|iog zf\Q 
âSiiaag prin „podoaba nedireptăţii [nedreptăţii]". 8. Dar limba, nimeni dintre oameni [nu] a putut 
a o îmblânzi! [Ea este] un rău neastâmpărat [aKcram- 
toctov kockov], [fiind] plină de venin purtător-de- 
moarte [lou 0avaiT|(J)6pou]. 

9. Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi pe Tatăl şi 
[tot] cu ea blestemăm oamenii, care s-au făcut după 
asemănarea lui Dumnezeu [tobe, kocG' oiiolgogiv ©eou 
yeyovomc] . 

10. Din aceeaşi gură iese binecuvântarea 
[euloyLcc] şi blestemul [Kampoc]. Fraţii mei, nu trebuie 
să fie aşa acestea! 

11. Oare izvorul, din aceeaşi gaură, izvorăşte 
dulcele şi amarul? 

12. Fraţii mei, nu [cumva] poate smochinul a 
face măsline sau via smochine? [La fel] niciun [izvor 
nu poate] a face apa sărată [şi] dulce [în acelaşi 
timp] . 

13. Cine [este] înţelept şi înţelegător în[tre] voi? 
Să arate faptele lui din buna purtare [4k xt\q KaXf\Q 
ăvaoxpo^f\Q], în blândeţea înţelepciunii [ev iTpaikTyci 
aoc^Lac;] ! 

14. Dar dacă aveţi râvnă amară [ţr\Xov niKpov] şi 
vrajbă [epiGeiav] în inima voastră, nu vă lăudaţi şi 
[nici] nu minţiţi împotriva adevărului! 

15. înţelepciunea aceasta nu este [din cea care] 
se coboară de sus 21 ci [este] pământească [eiRYeioc], 
sufletească [i[/uxiKr|], demonică [6o6i4ioviw6r|(;] . 

16. Căci unde este invidie şi vrajbă, acolo [este] 
neorânduială si tot lucrul rău. 

y 

yj. Dar înţelepciunea [cea] de sus [r\ avcoGev 
oo(J)La] întâi este curată [ăyvr\] 22 , apoi paşnică 
[elpr|viKTj], îngăduitoare [eiueiKric], ascultătoare 
[euneiGric;], plină de milă şi de roade bune [|ieoiri De la Dumnezeu. Nu este înţelepciune duhovnicească. 
Pentru că e dumnezeiască. E plină de sfinţenie. 12 kleovQ Km Kapntov ăyccQtdv], neşovăitoare [â8iaKpiTO<;] 
şi nefăţarnică [avimoKpiToc;]. 

18. Şi rodul dreptăţii [Kapnoc; 6e 6iKoaoauvr|(;] se 
seamănă în pace celor care fac pacea. 13 Capitolul 4 1. De unde [sunt] războaiele şi de unde [sunt] 
luptele în[tru] voi 23 ? Nu de aici: din plăcerile [iwv 
flSovwv] voastre, [care] se luptă în mădularele 
voastre? 

2. Poftiţi si nu aveţi. Ucideti si pizmuiţi si nu 

y y y y y ± y y 

puteţi să obţineţi. Vă luptaţi şi vă războiţi, [şi] nu 
aveţi, pentru că voi nu cereţi. 

3. Cereţi şi nu primiţi fiindcă cereţi rău, ca în 
plăcerile voastre să cheltuiţi. 

4. [Preacurvarilor/ adulterilor (|ioixo!) şi 24 ] 
preacurvelor/ adulterelor [|ioixodC8ec], nu ştiţi că 
prietenia lumii este vrăjmăşie [exGpcc] [faţă] de 
Dumnezeu? Aşadar, dacă cineva doreşte a fi prieten 
lumii, se face vrăjmaş [exQpbo] al lui Dumnezeu. 

5. Sau vi se pare că Scriptura vorbeşte în van 
[Kevwc]? Spre invidie doreşte Duhul 25 , Care S-a 
sălăşluit în noi? 

y 

6. [Nu! Ci El] dă har [şi] mai mare 26 . De aceea 
zice: „Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă iar 
celor smeriţi le dă har" 27 . 

y 

7. Prin urmare, supuneţi-vă lui Dumnezeu! Şi 
împotriviţi-vă diavolului şi [el] va fugi de la voi! 23 Din fiinţa voastră. 

24 Apare în MGK şi în Biblia de la 1688 dar nu şi în GNT. în VUL 
avem adulteri, cu referire la bărbaţi dar nu şi la femei. în ed. BOR 1988: 
preadesfrânaţilor, adică tot cu referire la bărbaţi. în ed. BOR 2001: 
adulterilor. în WEB e varianta MGK: „adulterers and adulteresses", la 
fel şi în SCR: |ioixdi Km \iOLxaXibec,. 

25 Duhul Sfânt. 

26 Pentru că Duhul Sfânt nu ne învaţă pe noi să fim invidioşi, nu 
ne învaţă să păcătuim ci El ne dă har tot mai mult pe măsură ce noi 
împlinim voia lui Dumnezeu şi suntem plini de fapte bune. 

27 Cf. Prov. 3, 34, LXX. ' 8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi [El] Se va 
apropia de voi! Păcătoşilor, curăţiţi -vă mâinile şi, 
îndoitilor-la-suflet, curătiti-vă inimile! 

y 7 y y 

9. Mâhniţi-vă, jeliţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru 
să se întoarcă întru jale şi bucuria întru posomorâre! 

10. Smeriţi-vă înaintea Domnului şi [El] vă va 
înălţa pe voi! 

11. Fraţilor, nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii! 
Cel-ce-vorbeşte-de-rău [6 KaraXcdwv] pe fratele sau 
judecă pe fratele lui, vorbeşte-de-rău [KaTododeî] 
legea şi judecă legea! Şi dacă judeci legea, nu eşti 
făcător [iT0ir|Tf|(;] 28 al legii ci judecător [Kpitric;] [al ei]. 

12. [însă] unul este Dătătorul-legii [No|io0etr|(;] şi 
Judecătorul [Kpiific]: Cel care poate a mântui şi a 
pierde [6 6uvdqievoc; awaoa kou, anoAiaoa]! Dar tu cine 
eşti, cel care judeci pe aproapele? 

13. Veniţi acum cei care ziceţi: „Astăzi sau 
mâine vom merge întru acea cetate şi vom sta acolo 
un an şi vom face negoţ şi vom câştiga [bani] !". 

14. [Şi spuneţi asta voi, cei] care nu înţelegeţi 
ceea ce [va fi] mâine. [Dar] ce [e] viaţa voastră? Căci 
abur [ccTiilc] sunteţi, care puţin se arată şi apoi piere. 

15. în loc ca voi să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul 
şi [dacă] vom trăi şi [atunci] vom face aceasta sau 
aceea". 

16. Dar acum [însă] vă lăudaţi în mândria 
voastră! [Iar] toată lauda [ca] aceasta este rea. 

17. Astfel, cel-care-cunoaşte a face binele şi nu-1 
face, păcat [îi] este lui 29 . Cu sensul de: împlinitor al legii. 
Nelucrarea binelui. Capitolul 5 1. Veniţi acum, bogaţilor! Plângeţi [şi] vă 
tânguiţi de necazurile voastre cele viitoare! 

2. Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre 
au fost mâncate-de-molii [orjioppwm]. 

3. Aurul vostru şi argintul s-au ruginit şi rugina 
lor va fi întru mărturie vouă şi va mânca trupurile 
voastre ca focul [(txryeToa zac, oapKag 141GOV coc; nup]! Aţi 
strâns comori în zilelele [din] urmă [ev koxâxaic, 
rpepoac;]! 

4. Iată, plata lucrătorilor, [care] au secerat 
pământurile voastre [şi] au fost înşelaţi de către voi, 
strigă! Şi strigătele celor-care-au-secerat 3 ° au intrat 
întru urechile Domnului Savaot [Kupiou SapawG] ! 

5. V-aţi desfătat pe pământ şi v-aţi răsfăţat, aţi 
hrănit inimile voastre [ca] în ziua înjunghierii [ev 
rpepa oc^aY^]. 

6. L-aţi condamnat [şi] l-aţi omorât pe cel 
drept. El nu vi se împotriveşte vouă. 

7. De aceea, fraţilor, fiţi îndelung-răbdători 
[|iaKpo9u|irioaTe] până la venirea Domnului! 

Iată, plugarul aşteaptă rodul cel preţios al 
pământului îndelung-răbdând pentru el, până 
primeşte ploaia timpurie [npdi|iov] şi ploaia târzie 
[6i[a|iov] ! 

8. Fiţi îndelung-răbdători şi voi, întăriţi inimile 
voastre, căci venirea Domnului s-a apropiat! 

9. Fraţilor, nu vă plângeţi unii împotriva altora, 
ca să nu fiţi judecaţi! Iată, Judecătorul a stat [deja] 
înaintea uşilor [6 Kpufic; npo tgov 0upwv eonj/cei? 1 ] ! 30 Şi au fost nedreptăţiţi, înşelaţi de către voi. 

31 Forma verbală eoxriKev este indicativul perfect activ al verbului 
ioxri|iL. De aceea l-am tradus prin a stat. în Biblia de la 1688 şi în ed. i6 10. Fraţilor, luaţi exemplu [mobeijiicc] de 
suferinţă şi de îndelungă-răbdare pe Profeţii [xohc, 
npo(J)f|T06(;] care au vorbit în numele Domnului! 

11. Iată, noi îi fericim pe cei care au răbdat! Aţi 
auzit răbdarea lui Iov ['Icbp] şi aţi văzut sfârşitul 
Domnului 32 , că mult-milostiv este Domnul şi îndu- 
rător. 

12. Dar, fraţii mei, înainte de toate, nu vă juraţi 
nici pe cer, nici pe pământ, nici [cu] orice alt 
jurământ! 

Şi să vă fie vouă Da, da şi Nu, nu, ca să nu 
cădeţi sub judecată! 

13. Pătimeşte-rău [KO6KoiTO60ei] cineva în[tre] voi? 
Să se roage! [Este] vesel [euGuiiel 33 ] cineva? Să 
psalmodieze [i[/aAi,eTto] 34 ! 

14. Este bolnav cineva în[tre] voi? Să cheme 
presbiterii 35 Bisericii [touc; npeopuiepouc; xf\Q 'EkkAti- 

BOR 1988 avem forma de prezent a vebului: stă. însă prezentul e 
regăsibil în VUL: adsistit şi în MGK: tararai dar nu şi în GNT. 

Dar prin forma sa de trecut, GNT nu vrea să spună că 
Judecătorul a stat şi acum nu mai stă înaintea uşilor ci că El e continuu 
în stare de aşteptare. 

32 La fel e şi în MGK şi în Biblia de la 1688 şi în VUL [finem 
Domini vidistis], KJV [and have seen the end of the Lord], L45 [und 
das Ende des HErrn habt ihr gesehen], DRB [et vous avez vu la fin du 
Seigneur], GNV [and haue knowen what ende the Lord made], ed. 
BOR 1914, Biblia de la Blaj din 1795. 

Sintagmă pe care o putem înţelege în două feluri: 1. se referă la 
moartea Domnului; 2. se referă la sfârşitul pe care 1-a lucrat Domnul în 
viaţa Sfântului Iov. 

De aceea, în ed. BOR 1988 s-a ales a doua variantă: „aţi văzut 
sfârşitul hărăzit lui de Domnul". Adică cu referire la Sfântul Iov. Găsim 
textul din ed. BOR 1988 în LND: „avete visto la sorte finale che il 
Signore gli riserbo". 

Şi în ed. BOR 2001 s-a ales aceeaşi variantă de înţelegere: 
„deznodământul Domnului l-aţi văzut". 

33 De aici vine numele Eftimie, care înseamnă cel vesel. 

34 Să cânte psalmi. Psalmii Scripturii puşi pe notele muzicii 
psaltice. 

35 Presbiterul era a doua treaptă ierarhică în primul secol al 
Bisericii, după diacon şi înaintea episcopului. Mai apoi, în loc de 17 oiac] şi să se roage pentru el, ungându-1 [pe el] cu 
ulei în numele Domnului 36 ! 

15. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel 
bolnav [rj ev^rj rfjc ttlotecoq awaei iov Kcqivovm] şi 
Domnul îl va ridica pe el 37 ! Şi dacă a făcut păcate, se 
vor ierta lui 38 

16. De aceea, mărturisiţi-vă unii altora [e£o|io- 
XoyeLoGe aXXrjXoic] păcatele 39 şi rugaţi-vă unii pentru 
alţii [euxeoGe unep ăXXr\Xuv] ca să vă vindecaţi 
[laeriie] 40 ! 

[Căci] mult poate rugăciunea lucrătoare [6er\oiQ 
evepYou|i<Evr|] a Dreptului [Alkcclou]. presbiter s-a folosit cu precădere cuvântul de preot pentru a desemna a 
doua treaptă a ierarhiei bisericeşti, fără ca prin aceasta să se înlăture 
cuvântul presbiter. Tocmai de aceea Biblia de la 1688 foloseşte în loc de 
presbiterii Bisericii forma preoţii Besearicii [Bisericii]. La fel găsim şi în 
ed. BOR 1988 şi 2001. Pentru că în conştiinţa Bisericii, presbiterii sunt 
totuna cu preoţii. 

în MGK avem aceeaşi formă ca şi în GNT [iove, iTpeaPurepoug xr]g 
'EKKA.r|aLa<;]. La fel şi în VUL [presbyteros Ecclesiae], NAB [the 
presbyters of the Church], NEG [Ies anciens de l'Eglise], NRS [the 
elders of the Church], R60 [los ancianos de la Iglesia]. în MAC avem 
forma confesională neoprotestantă: the pastors of the Church [pastorii 
Bisericii]. 

36 Se referă la Sfânta Taină a Maslului. 

37 Căci Cel care ne vindecă în Taina Sfântului Maslu e însuşi 
Domnul, Cel care este Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre. 

38 Pentru că Sfântul Maslu este pentru vindecarea de bolile 
trupeşti dar şi spre iertarea păcatelor noastre. 

39 Se referă la Sfânta Taină a Mărturisirii, a Spovedaniei. Tocmai 
de aceea în Biblia de la 1688 se foloseşte sintagma: „ispovediţi-vă 
[spovediţi -vă] unul altuia păcatele". în GNT se foloseşte acelaşi verb ca 
şi în MKG: „kE,o\ioXoyelaQe" . El a fost tradus ca atare în ed. BOR 1988 şi 
2001. în VUL avem: „confitemini alterutrum [confesaţi-vă unul altuia], 
în comparaţie cu forma de plural din GNT. însă atât în greacă cât şi în 
latină nu se presupune o simplă mărturisire/ confesiune prietenească a 
credincioşilor între ei ci o mărturisire sacramentală a păcatelor pentru 
a primi iertarea lor. Tocmai de aceea, ca şi în cazul Maslului, şi în cazul 
Spovedaniei Sfântul Iacov vorbeşte în mod aparte, ca despre o Taină a 
Bisericii. 

40 Pentru că toate Sfintele Taine ale Bisericii au un rost comun: 
vindecarea, curăţirea, sfinţirea noastră. i8 17. Ilias ['HXtac;] era om pătimitor-asemenea 
[6|j,OLO7T069f|c;] [cu] noi şi s-a rugat rugăciune [ca] să nu 
plouă. Şi n-a plouat pe pământ trei ani şi sase luni. 

18. Şi iarăşi s-a rugat, şi cerul a dat ploaie şi 
pământul a odrăslit rodul lui. 

19. Fraţii mei, dacă cineva dintre voi se va rătăci 
de la adevăr [nA,avr|0r| ano zr\c, alrfidac,] şi-1 va 
întoarce cineva pe el 41 , 

20. să ştie că cel-care-l-a-întors [6 eniorpeiljac;] pe 
păcătos din rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul lui 
din moarte şi va acoperi mulţime de păcate [KaXui[/ei 
i\Xr\Qoc, oqiapuwv] 42 . 41 La adevărul şi viaţa Bisericii. 

42 în GNT sensul e acesta: el, cel care îl va întoarce pe păcătos la 
pocăinţă, n va acoperi celui păcătos mulţime de păcate. Adică îl va 
determina să se pocăiască ca să îşi curăţească păcatele. Păcatele 
acoperite sunt păcatele ce pot fi iertate aceluia prin pocăinţă. 

în Biblia de la 1688 avem varianta GNT. La fel şi în ed. BOR 1988 
şi în GOC, în VUL [et operit multitudinem peccatorum], NRS [will 
cover a multitude of sins], R60 [y cubrirâ multitud de pecados], WEB 
[and will hi de a multitude of sins], WYC [and keuereth the multitude 
of synnes], HBR [and shall cover a multitude of sins], CNS [şi va 
acoperi o sumedenie de păcate], DRB [et couvrira une multitude de 
peches]. 

în ed. BOR 2001 însă, accentul nu cade pe persoana păcătosului 
ci pe persoana celui care l-a îndreptat. De aceea avem: „şi mulţime de 
păcate îşi va acoperi". © Teologie pentru azi | 2015 
http://www.teologiepentruazi.ro/ Această carte este proprietatea Pr. Dr. Dorin 
Octavian Picioruş. Ea nu poate fi tipărită şi 
comercializată fără acordul său direct. Volumul 
de faţă este o ediţie online gratuită. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş 

y © Teologie pentru azi 
Toate drepturile rezervate